НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МЕВЛЯНА 2012"
Дата на учредяване: 2012г., БУЛСТАТ: 176455578
Регистър на сдруженията с нестопанска цел към Разградски окръжен съд: Ф.Д.№ 17/2014
Регистър на Народните читалища към Министерство на културата под № 3592